Kannada stories for kids

Kannada stories for kids | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು

Kannada stories for kids | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು

Here you will find Kannada stories for kids, the stories are short and simple and written in kannada language. These kannada stories for kids not only entertain the kids but will also teach the moral of the story.

ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಕಥೆ | The story of the dog and the bone Kannada Kids Story 

naayi matthu mooleya kathe

ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅದು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ, ತನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಯಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಹಿಡಿದು  ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ತಾನು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಬೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಳೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿತು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Storyಇತರರ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದುರಾಸೆಯ ನಾಯಿಯಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ (If we envy about the things that others have then we will definitely loose what we have with us at present).


ಬಾಲಕನ ಹುಡುಗಾಟದ ಕಥೆ | The story of the boy’s quest Kannada Kids Story

baalakana hudugaata

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನು ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಲು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಹುಡುಗನು ಸುಮ್ಮನೆ  “ತೋಳ! ತೋಳ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಳ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ನಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹೋದರು.

ಮರುದಿನ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋಳ ತೋಳ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದನು  ಮತ್ತು ಜನರು ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಮರಳಿದರು. ಮೂರನೆಯ ದಿನ, ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ತೋಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಿದನು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಹುಡುಗನ ಮತೊಮ್ಮೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಯಾರೂ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ, ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನ್ನುಕಳೆದುಕೊಂಡನು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Story : ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿನ  ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ (If you keep lying and cheating all the time then someday nobody will trust you even if you say truth or if you are in real trouble).


ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಬಡ ಗುಲಾಮನ ಕಥೆ | The story of a lion and a poor slave  Kannada Kids Story

simha matthu bada gulaamana kathe

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡನು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವನು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪಂಜದಲ್ಲಿನ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡನು. ಗುಲಾಮನು   ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಿಂಹದ ಪಂಜದಲ್ಲಿನ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದನು. ಸಿಂಹವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಾಗ, ಗುಲಾಮನು  ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿದನು ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಗುಲಾಮನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಗುಲಾಮನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಂತರ ಯಜಮಾನನು ಗುಲಾಮನನ್ನು ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಗೆ ಎಸೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಗುಲಾಮನು ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಗುಲಾಮನು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Storyನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಿಮಗೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತದೆ (The good things that you do for others will definitely holds your hand when you are in critical situation or when you are in trouble. If you do good to others then good things will definitely come to you).


ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಮಿಡತೆಯ ಕಥೆ | Ant and the Cricket short story in Kannada

iruva matthu midatheya kathe

ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಮಿಡತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇರುವೆ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.  ಮಿಡತೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆಟವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಇರುವೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಿಡತೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಇರುವೆಗೆ ಆಹಾರ ಕೇಳಿತು ಮತ್ತು ಇರುವೆ ಮಿಡತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಚಳಿಗಾಲದವರೆಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಡತೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇರುವೆ: “ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಹಾರವು ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ನೀನು ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಿತು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Storyಕಷ್ಟ ಪಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (If we waste our time by relaxing when we have to work hard then definitely we have to face the problem in future. This story is an best example for it).


ತೋಳ ಮತ್ತು ಕುರುಬನ ಕಥೆ | The story of the werewolf and the shepherd Kannada Kids Story

thola matthu kurubana kathe

ಒಂದು ದಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೋಳವನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ವಾರದ ನಂತರ, ತೋಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಮರಳಿತು. ತೋಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿತು.  ರೈತ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಕುರಿಮರಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಔತಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ತೋಳ ಹೀಗೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿತು  “ರೈತ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ, ದುರ್ಬಲ, ಮುಗ್ಧ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ.”

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Storyಇತರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ (We always judge others mistake immediately and easily judge others but fail to identify our own mistakes. We always assume that what we are doing is right).


ನಾಯಿ ಮರಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಯ ಕಥೆ | The story of a dog cub and a well Kannada Kids Story

naayi mari matthu baavi

ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಬಾವಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿತು  ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿತು.

ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡಿತು. ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮರಿ ನಾಯಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ  ನಾಯಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪಾಠ ಕಲಿಯಿತು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Storyಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲಿಸಿ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡಿ (Do not oppose what your elders say. It might be your parents, your teachers or your relatives. Question them but do not oppose them because they always think about your happiness).


ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕರಡಿಯ ಕಥೆ | The story of two friends and a bear Kannada Kids Story

ibbaru snehitharu matthu karadi

ಒಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕರಡಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು.

ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೇಗನೆ ಹತ್ತಿರದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಏರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ.

ಕರಡಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೂಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕರಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.

ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಕರಡಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತು ಎಂದು? ನಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೆಂದು ಹೇಳಿತು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Storyನಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ (Be careful from fake friends. Do not trust them. We don’t know when they put you leave you in trouble to save themselves).


ಜಿರಾಫೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿಯ ಕಥೆ | The story of the Jiraffe and the Monkey Kannada Kids Story

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿರಾಫೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜಿರಾಫೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಜಿರಾಫೆಗೆ ತನ್ನ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿತ್ತು. ಜಿರಾಫೆಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕೋತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಾದವು. ಒಂದು ಎಳೆಯ ಕೋತಿ ಜಿರಾಫೆಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿತು.

ಒಂದು ದಿನ ಕೋತಿ ಅವನು ಜಿರಾಫೆಗೆ ಹೇಳಿತು, “ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ನಿನಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜಿರಾಫೆಗೆ ಹೇಳಿತು, “ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಜಿರಾಫೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು, ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜಿರಾಫೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. “ನೀವು ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಕೋತಿ ಹೇಳಿತು. “ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಕೋತಿ ಜಿರಾಫೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿತು. ಕೋತಿ ಹೇಳಿತು, “ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.” ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಜಿರಾಫೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಂಭ ತೋರಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿತ್ತು.

ಕಥೆಯ ನೀತಿ / Moral of the Story : ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇತರರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು (we should not underestimate anyone).


ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು / Short Stories in Kannada

ಕನ್ನಡ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು / Kannada Moral Stories

हिंदी कहानी

panchatantra stories in Hindi