nambike quotes in kannada

Nambike Quotes in Kannada Here you will find Nambike Quotes in kannada. The below nambike quotes in kannada gives you a picture about trust. Here you will find some nice quotes on trust. ನಂಬುವುದು ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು  ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ನಂಬಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ಬಹಳ … Continue reading nambike quotes in kannada